INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV IN SOGLASJE ZA NJIHOVO OBDELAVO

Na podlagi določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju »GDPR«) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) (v nadaljevanju „ZVOP-1“).

Upravljavec osebnih podatkov: CORWIN SK a.s., s sedežem na: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, mat. št. podjetja: 45500126 (v nadaljevanju „CORWIN” ali „Upravljavec“)

CORWIN izvaja gradnjo več nepremičninskih razvojnih projektov. Podrobne informacije o projektih, ki jih izvaja CORWIN, so na voljo na: https://www.corwin.sk/si/projekti/ (v nadaljevanju "Projekti"). Za namene obveščanja o novicah in aktualnih informacijah o ponudbah v zvezi z našimi projekti in drugimi dejavnostmi, ki jih izvajamo, na podlagi vašega soglasja obdelujemo vaše osebne podatke v naslednjem obsegu: a) ime in priimek, b) elektronski naslov in c) telefonska številka (podatki iz pododstavkov (a) do (c) v nadaljevanju "Osebni podatki").

CORWIN bo vaše osebne podatke posredoval družbam skupine CORWIN (več informacij o družbah skupine CORWIN, ki pokrivajo posamezne projekte, je na voljo na spletnih straneh: http://blumental.eu/, http://blumentaloffices.sk/, https://www.einpark.sk/, https://dubravy.eu/, http://www.einparkoffices.sk/, http://www.guthaus.sk/, https://www.kvartet.si in www.vilharia.si.

I. Identifikacija upravljavca in kontaktni podatki

Upravljavec, v imenu katerega se obdelujejo osebni podatki, je družba CORWIN, s sedežem na Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - občina Staré Mesto, matična številka: 45 500 126, registrirana pri Okrožnem sodišču Bratislava I, oddelek: Sa, spis št. 5015/B. Kontakti: tel .: +421 2 5441 6009, +421 2 5441 6007, faks: +421 2 5441 6011, e-pošta: corwin@corwin.sk.

II. Opredelitev namenov obdelave in določitev pravne podlage

CORWIN obdeluje osebne podatke v obsegu, ki ste jih kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovali za naslednje namene:

 • neposredno trženje, obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot stranke ali potencialne stranke, o novostih v zvezi s posameznimi projekti, ki jih izvaja CORWIN, in pošiljanje dodatne marketinške ponudbe strankam podjetja CORWIN prek direktne pošte, e-novic, prilagojenih ponudb ali v drugi ustrezni obliki. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev naročnika oziroma potencialne stranke, če ta poda e-naslov in soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene pošiljanja poslovnih in tržnih informacij s strani družbe CORWIN (alineja (a) prvega odstavka 6. člena GDPR);
 • evidentiranje in promocijsko komuniciranje pri prodaji nepremičnin: pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes družbe CORWIN skladno z alinejo (f) prvega odstavka 6. člena GDPR ter privolitev naročnika oziroma potencialne stranke, če ta poda e-naslov in soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene pošiljanja poslovnih in tržnih informacij s strani družbe CORWIN (alineja (a) prvega odstavka 6. člena GDPR);
 • statistične namene: za namene združevanja osebnih podatkov s podatki drugih strank za pripravo poročil, ki pomagajo izboljšati zagotavljanje storitev s strani CORWIN, ki bo obenem upošteval tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev skladnosti z načelom minimiziranja podatkov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je nadaljnja obdelava osebnih podatkov skladno z alinejo (b) prvega odstavka 5. člena v povezavi s prvim odstavkom 89. člena GDPR;
 • vodenje evidenc o zahtevah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in njihova obravnava s strani družbe CORWIN. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov so soglasje stranke, izvajanje pogodbe ter zakoniti interes družbe CORWIN skladno z alinejami (a), (b) in (f) prvega odstavka 6. člena GDPR;
 • opravljanje obveznosti: s strani podjetja CORWIN v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi glede davčnih obveznosti ali obveznosti varstva potrošnikov na notranjem trgu. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izpolnjevanje z zakonskih obveznosti skladno z alinejo (c) prvega odstavka 6. člena GDPR.

III. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

CORWIN obdeluje osebne podatke za namene iz II. točke teh informacij v zvezi s strankami in potencialnimi strankami kot posamezniki, ki pokazali zanimanje za katerega od projektov in to izkazali s podajo svojega e-naslova in soglasja z obdelavo svojih osebnih podatkov.

IV. Zakoniti interesi podjetja CORWIN

Zakoniti interes družbe CORWIN je v možnosti obveščanja strank in potencialnih strank o ugodnih ponudbah, povezanih z njegovimi projekti. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene iz II. člena je torej legitimen interes družbe CORWIN na podlagi veljavnih določil GDPR in veljavnih določb ZVOP-1, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kar zahteva varovanje osebnih podatkov.

V. Pravica do ugovora

Če ne želite prejemati novic in aktualnih informacij o ugodnih ponudbah v zvezi s projekti, lahko kadar koli uveljavite pravico do ugovora na naslednje načine:

 1. po pošti, poslani na naslov sedeža družbe CORWIN;
 2. kadarkoli in brezplačno s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezno dostavljeni e-novici;
 3. po elektronski pošti na naslov CORWIN;
 4. po telefonu.

V primeru ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov, bo družba CORWIN s tem prenehala in po prejemu vsaj enega od potrdilnih dejanj iz alineje a) do d) tega člena od podjetja CORWIN ne boste več prejemali novic.

VI. Navodilo o prostovoljnem ali obveznem zagotavljanju soglasja

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi, da mu CORWIN pošilja novice in tržne podatke, mora CORWIN-u, kot upravljavcu, posredovati vsaj svoj e-poštni naslov in soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, sicer se ne more naročiti na CORWIN-ove novice in tržne informacije. Potrditev soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja je pravno obvezna.

VII. Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Osebni podatki, ki se obdelujejo v imenu podjetja CORWIN, za namene iz II. člena pa bodo na voljo tudi naslednjim prejemnikom:

 • CORWIN SI d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8190356000;
 • Lis Anker SI d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8585458000;
 • Vilharia offices I d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8529302000;
 • Vilharia offices II d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat. številka: 920877000;
 • Masarykova rezidence d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8878587000;
 • Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8920419000;

tj. obdelovalcem, ki so pisno pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca. Sem spadajo zlasti zgoraj navedene družbe skupine CORWIN, dostavna podjetja, kurirska podjetja, svetovalna podjetja in agencije, ponudniki IT storitev in druge osebe, katerih storitve uporabljamo za opravljanje naše dejavnosti. Obdelovalce izbiramo dosledno, da bi zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev glede varstva podatkov (v nadaljevanju "prejemniki").

VIII. Obdobje hrambe

Osebni podatki bodo v obdelavi, dokler ne preneha obstajati namen zaradi katerega so bili zbrani, vendar ne dlje kolikor traja pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov po GDPR in ZVOP-1.

IX. Informacije o avtomatiziranih posameznih odločitvah

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

X. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

XI. Pravice posameznikov

Ob upoštevanju pogojev, določenih s pravnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslednje pravice:

 • Pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas:

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico pridobiti od podjetja CORWIN potrditev, ali se osebni podatki, ki zadevajo njega ali njo, obdelujejo ali ne, in, če je tako, dostop do osebnih podatkov in do naslednjih informacij:

  • namen obdelave;
  • kategorije zadevnih osebnih podatkov; prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali bodo razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kjer je to mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da ugovarja takšni obdelavi
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem iz prvega in četrtega odstavka 22. člena GDPR in, vsaj v teh primerih, pomembnih informacij o logiki, pa tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  CORWIN zagotavlja kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za vse dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko obdelovalec zahteva ustrezno nadomestilo, ki ustreza upravnim stroškom obdelave aplikacije.
 • Pravica do popravka:
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima od podjetja CORWIN brez nepotrebnega odlašanja pravico pridobiti popravek netočnih osebnih podatkov, ki zadevajo njega ali njo. Ob upoštevanju namenov obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico dopolniti nepopolne osebne podatke z dopolnilno izjavo.
 • Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja CORWIN zahtevati izbris z njim povezanih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, CORWIN pa mora brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, če velja eden od naslednjih razlogov:

  • osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu z alinejo a) prvega odstavka 6. člena GDPR, in kadar ni druge pravne podlage za obravnavo;
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s prvim odstavkom 21. člena GDPR, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu z drugim odstavkom 21. člena GDPR;
  • osebni podatki so bili nezakonito obdelani;
  • osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti s pravno obveznostjo iz zakonodaje Evropske Unije ali zakonodaje držav članic, iz katere je upravljavec;
  • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz prvega odstavka 8. člena GDPR.

  Če je CORWIN, javno objavil osebne podatke in jih je dolžan izbrisati, mora, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe, sprejeti razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvestiti, da je posameznik zahteval izbris kakršnih koli kopij osebnih podatkov ali povezav do osebnih podatkov. Pravica do izbrisa ne velja, če je potrebna obdelava:

  • zaradi uresničevanja pravice do svobode izražanja in obveščanja;
  • za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki zahteva obdelavo podatkov v skladu z zakonodajo Evropske Unije ali države članice, od koder je upravljavec, ali za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.
  • zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama h) in i) drugega odstavka 9. člena ter tretjim odstavkom 9. člena GDPR;
  • zaradi arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali statistične namene v skladu s prvim odstavkom 89. člena GDPR, če pravica iz prvega odstavka verjetno onemogoča ali resno ogroža doseganje ciljev obdelave; ali
  • za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do omejitve obdelave:

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca zahtevati omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

  • če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov, v času ko lahko upravljavec preveri točnost osebnih podatkov;
  • obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s prvim odstavkom 21. člena GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad tistimi, na katere se nanašajo osebni podatki.

  Kadar je obdelava omejena na podlagi zgornjih določb, se takšni osebni podatki, razen za shranjevanje, obdelujejo le s soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov ali za obrambo pravic druge fizične oz. pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske Unije ali države članice. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je dobil omejitev obdelave v skladu z zgoraj navedenim, obvesti CORWIN preden se odpravi omejitev obdelave.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov:

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, kateremu so bili posredovani osebni podatki, pri tem oviral, kadar:

  • obdelava temelji na privolitvi v skladu z alinejo a) prvega odstavka 6. člena ali alinejo a) drugega odstavka 9. člena GDPR ali na pogodbi v skladu z alinejo b) prvega odstavka 6. člena GDPR;
  • obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi.

  Pri izvrševanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki posredujejo neposredno od enega upravljavca do drugega, kadar je to tehnično izvedljivo. Izvajanje pravice ne sme posegati v 17. člen GDPR. Ta pravica ne vpliva na obdelavo, potrebno za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu. Pravica do prenosljivosti osebnih oseb ne vpliva negativno na pravice drugih.

 • Pravica do ugovora glede obdelave in profiliranja (če obstaja):

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, kadar koli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, in ki temeljijo na alineji e) in f) prvega odstavka 6. člena GDPR, vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. Upravljavec osebnih podatkov ne sme več obdelovati, razen če upravljavec izkaže prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli nasprotovati obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, za takšno trženje, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki v te namene ne smejo več obdelovati.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

  Nadzorni organ, na katerega posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v utemeljenih primerih naslovi svojo pritožbo, je:

  • za Republiko Slovaško: Urad za varstvo osebnih podatkov Republike Slovaške (Office for personal data protection of the Slovak Republic) s sedežem na naslovu Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. št.: +421(0)2 32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;
  • za Republiko Slovenijo: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije s sedežem na naslovu Dunajska ceta 22, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 (0) 1 23 09 730, elektronski naslov: gp.ip(at)ip-rs.si.
 • Pravica do preklica soglasja za obdelavo:

  Če je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi, pred njenim umikom. Pravico, da kadar koli umakne soglasje, še preden poteče obdobje, za katero je bilo soglasje podeljeno, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja zlasti na naslednje načine:

 • po pošti na naslov sedeža družbe CORWIN,
 • kadarkoli in brezplačno s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezno dostavljeni e-novici;
 • po elektronski pošti na naslov družbe CORWIN;
 • po telefonu.
 • CORWIN je dolžan sprejeti ustrezne ukrepe in posredovati posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, informacije iz 19. in 20. člena ZVOP-1 ter iz 21. do 28. člena ZVOP-1 v zvezi z obdelavo njegovih oz. njenih osebnih podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki. CORWIN sodeluje z posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri izvajanju njegovih pravic iz 21. do 28. člena ZVOP-1.

  CORWIN mora posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v enem mesecu od prejema zahteve posredovati informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi njegove vloge na podlagi 21. do 28. člena ZVOP-1. CORWIN lahko v utemeljenih primerih, ob upoštevanju zahtevnosti, izčrpnosti in števila vlog, podaljša to obdobje za nadaljnja dva meseca, tudi večkrat zaporedoma. Vendar pa je CORWIN dolžan obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takšnem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za podaljšanje. Če CORWIN ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora upravljavec o tem nemudoma obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vendar najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve po pojasnilu, o razlogih za neukrepanje, in o možnosti vložitve pritožbe po 32. členu ZVOP-1 na Urad za varstvo osebnih podatkov Republike Slovaške oz. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Z uporabo spletne strani in posredovanjem svojih podatkov podeljujem podjetju CORWIN izrecno soglasje za obdelavo mojih osebnih podatkov in potrjujem, da sem bil obveščen o vsem, kar je navedeno zgoraj.


V Bratislavi, 23.9.2022


CORWIN SK a.s

NADALJUJTE NA

Domov

Oglejte si Vilhario
Razišči VR